Prayers

Our Father / Ár nAthair

Our Father who art in heaven, may thy name be hallowed
May thy kingdom come
May thy will be done on the earth as it is done in heaven.
Our daily bread give to us today and forgive us our debts
As we forgive our own debtors
And lead us us not into temptation but deliver us from evil. Amen.
For yours is the kingdom and the power and the glory
For ever and ever. Amen.

Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d’ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú ach saor sinn ó olc. Áméin.
óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol. Áméin.

The Hail Mary / An tÁivé Máiria

Hail Mary, who is full of grace, the Lord is with you
You are blessed among women
And the fruit of your womb, Jesus, is blessed.
Holy Mary, Mother of God, pray for us, the sinners
Now and at the hour of our death. Amen.

‘Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis. Áméin.

Glory be to the Father / Glóir don Athair

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning, as it is now, and as it will be for ever, for the life of the world. Amen.

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách, le saol na saol. Áméin.

The Apostles Creed / Cré na n-Aspal 

I believe in God, the Father almighty
creator of heaven and earth
and in Jesus Christ, his only son, our Lord
who was conceived by the Holy Spirit
who was born of the Virgin Mary
who suffered under Pontius Pilate
who was crucified, died, and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again from the dead
He ascended into heaven
sitteth at the right hand of God
the Father almighty
From whence he shall come
to judge the living and the dead
I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
in the communion of saints
in the forgiveness of sins;
in the resurrection of the body
and life everlasting. Amen.

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost, a aon Mhacsan,ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d’fhulaing páis faoi Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d’éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
i gcomaoin na naomh;
i maithiúnas na bpeacaí
in aiséirí na colainne,
agus sa bheatha shíoraí. Áméin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s